Retina Club

Proliferatif vitreoretinopati (PVR) İçin İlaç Çalışmaları-2


Okuma:746

2- INFLIXIMAB

PVR tedavisi için infliximabın FIXER faz 2 randomize, kontrollü klinik denemesine mevcuttur. İnfliximab, PVR gelişiminde önemli bir rol oynayan, oküler inflamasyonun aracısı ve inflamatuar bir sitokin olan tümör nekroz faktörü-α'yı inhibe eden kimerik bir monoklonal antikordur.

 

İnfliximab daha önce diğer sistemik ve oküler rahatsızlıkların tedavisinde iyi sonuçlarla çalışılmıştı. Örneğin, araştırmacılar bunu ranibizumab'a (Lucentis) yanıt vermeyen yaş tip AMD hastaları için bir tedavi olarak değerlendirdi ve enfeksiyöz olmayan üveit vakalarında göz içi inflamasyonu azaltmaya yardımcı olduğu gösterildi. Savur ve arkadaşları tarafından PVR tedavisine özel olarak yapılan bir çalışmada, infliksimab enjeksiyonunun, sham'a kıyasla sitokin seviyelerini azaltarak PVR gelişimini etkili bir şekilde inhibe ettiğini belirlemek için deneysel bir dispaz kaynaklı PVR hayvan modeli kullanıldı. 5

 

FIXER faz 2 çalışması, RRD'ye bağlı PVR'nin tedavisi için bir tümör nekroz faktörü-α inhibitörünü değerlendirmek üzere tasarlanmış insandaki ilk çalışmadır.

 

Çalışma tasarımı

Bu çalışmanın amacı, RRD onarımı için vitrektominin tamamlanmasının ardından intravitreal olarak uygulandığında infliksimabın güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmekti. Dahil edilme kriterleri, primer RRD ve PVR derecesi C veya daha yüksek olan 18 yaşı üstü hastalardı. Glob yaralanması, tekrarlayan RRD, diğer retina hastalığı, hamilelik veya emzirme durumu veya tüberküloz öyküsü olanlar hariç tutuldu.

 

Hastalar, infliksimab enjeksiyonu yapılan (n = 33) veya enjeksiyon yapılmayan (n = 35) iki grubu içeriyordu. Hasralara vitrektomi, membran soyulması ve silikon yağı tamponadı uygulandı. Cerrahlar ameliyatın tamamlanmasına kadar tedavi dağıtımında maskelendi. Ameliyattan 3 ay sonra silikon yağı çıkarıldı. 3. ayda tekrarlayan RD yaşayan hastalar ilk randomizasyonla aynı protokolü tekrarladı.

 

Birincil son nokta, silikon yağının çıkarılmasından 6 ay sonra tamponad olmadan retinanın tamamen yeniden bağlanması olarak tanımlanan anatomik başarıydı. İkincil son noktalar arasında nihai görme keskinliği; tek işlem başarı oranı; tekrarlayan RD oranı; ve makula kalınlığı, işlevi ve damar yoğunluğu.

 

Sonuçlar

Kaydedilen 68 hastadan 60'ı son analize dahil edildi (her grupta 30); geri kalan sekizi takip nedeniyle kaybedildi. İstatistiksel analiz, infliximab grubundaki 30 gözün nihai anatomik başarı elde ettiği, buna karşın diğer grupta 29 gözda başarı elde edildiğini ortaya çıktı. Tek ameliyatta başarı oranı tedavi grubunda (%86,7) kontrollere (%76,7) kıyasla daha yüksekti, ancak bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı değildi (P = 0,317).

 

Nihai BCVA tedavi grubunda yaklaşık 2 ETDRS sırası (P = 0,044) kadar anlamlı derecede daha iyi olduğu bulundu ve GİB veya maküla bulgularında herhangi bir fark kaydedilmedi. Araştırmacılar, BCVA'daki 2 sıra iyileşmenin, infliksimab grubunda tekrarlayan RD oranının daha düşük olmasından kaynaklanabileceğini öne sürdü.

 

Sonuç:

PVR, yeniden ameliyatın ötesinde henüz uygun bir çözümü olmayan ve anlaşılması zor bir durum olmaya devam ediyor. Bununla birlikte bu ciddi komplikasyonu daha etkili bir şekilde tedavi etmek ve daha da iyisi önlemek için yardımcı bir tıbbi tedavinin yakında mevcut olacağı umudu devam ediyor. GUARD çalışmasında metotreksatla tedavi edilen hastaların %24'ü, kontrol grubundaki %39'a kıyasla 6 ay içinde nüks retina dekolmanı yaşadı. İnfliximabın FIXER çalışmasında nihai BCVA, tedavi grubunda yaklaşık 2 ETDRS sırası kadar anlamlı düzeyde daha iyiydi.

 

 

[Kaynaklar: 1- Guber J, Bentivoglio M, Valmaggia C, Lang C, Guber I. Predictive risk Factors for retinal redetachment following uncomplicated pars plana vitrectomy for primary rhegmatogenous retinal detachment. J Clin Med. 2020;9(12):4037. 2- Brodin A. PVR Pipeline Roundup. Retina Today. 2023; November/December: 46-47. 3- Pascual-Camps I, Hernández-Martínez P, Monje-Fernández L, et al. Update on intravitreal anti-tumor necrosis factor alpha therapies for ocular disorders. Cutan Ocul Toxicol. 2020;39(1):61-66. 4- Savur F, Aydemir O, Ilhan N. The effect of infliximab and octreotide on cytokine levels experimental proliferative vitreoretinopathy. Cutan Ocul Toxicol. 2020;39(1):61-66.]

 

 

Not: Katkılarından dolayı Dr. Mehmet ÇITIRIK’a teşekkür ederiz.

 

Web sitesindeki bu bilgiyi, sunu ve yayınlarınızda aşağıdaki şekilde kaynak göstererek kullanabilirsiniz.

 

(Çıtırık M, Teke MY. Proliferatif vitreoretinopati (PVR) İçin İlaç Çalışmaları-2. http://www.retinaclub.com/ Son Güncellenme Tarihi 01/05/2024).