Retina Club

Retinal Anjiyomatöz Proliferasyon


Okuma:445

Retinal Anjiyomatöz Proliferasyon (RAP) koroid neovaskülarizasyonu yapan neovasküler oluşumlardan biridir. RAP ilk olarak 2001 yılında Yanuzzi tarafından tarif edilmiştir. Bilinen koroid neovaskülarizasyonundan farklı olarak neovasküler kompleksin kaynağı koroid damarları değil retina damarlarıdır.

RAP görülme oranları etnik gruplar arasında değişir; beyazlar içinde, görülme oranları %10 ve %15 arasındadır. Buna karşılık, RAP Afrika kökenli Amerikalı hastalarda çok nadir olarak rapor edilmektedir. Asyalı hastalarda, RAP görülme oranı beyazlara göre biraz daha düşük olup %5 civarındadır.

Asyalı hastalarda neovasküler YBMD özellikleri beyazlardan farklıdır. Polipoidal koroidal vaskülopati frekansı neovasküler YBMD’li Asyalı hastaların yaklaşık yarısında görülürken beyazlarda bu oran çok daha azdır. YBMD belirtileri çeşitli etnik gruplar arasında farklılık göstermektedir. Burada genetik faktörler, beslenme, melanin ve diğer faktörler ön plana çıkmaktadır.

RAP agresif seyirli ve hızlı ilerleyen bir hastalıktır. Tek taraflı RAP olan hastalarda, RAP başlamasından itibaren 3 yıl içinde diğer gözde %60-100 oranında RAP geliştiği bildirilmiştir. Yaşlılarda daha sık görülür, genellikle bilateral ve simetriktir. Asyalı bireylerde ise tek taraflı RAP ile başvuran hastaların diğer gözlerinin özellikleri veya doğal seyri bilinmemektedir.

RAP’lı gözlerde, yumuşak drusen bilateral olarak görülür. Ayrıca retiküler pseudodrusen ve subretinal depozitler de geç YBMD için risk faktörleridir. Bilateral RAP’lı hastalarda retiküler pseudodrusen %83 oranında görülebilmektedir. RAP’ın doğal seyri kötü görme prognozu ile sonuçlanmaktadır.

RAP'ın ilk bulgusu paramakuler yerleşimli derin kapiller pleksustan kaynaklanan intraretinal neovaskülarizasyondur. Bu durum Evre I- intraretinal neovaskülarizasyon olarak tarif edilmektedir. Bazen bir veya daha fazla genişlemiş retina damarları bu neovaskülarizasyon ile birleşerek retino-retinal anastomoz oluşturmaktadır.

İntraretinal neovaskülarizasyon fotoreseptör tabakasının arkasına doğru geçerek subretinal neovaskülarizasyonu oluşturduğunda Evre II subretinal neovaskülarizasyon olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda lokalize nörosensoryel retina dekolmanı gelişerek intraretinal ödem artmaktadır. Subretinal neovaskülarizasyon pigment epitelini içerdiğinde seröz pigment epiteli dekolmanı görülmektedir.

Evre III RAP ise koroid neovaskülarizasyonu ile birleşerek vaskülarize PED veya prediskiform skar dokusu ile kendini göstermektedir.

Koroid neovaskülarizasyonlarında anti-VEGF tedavi uygulamasına 2005 yılında başlanmıştır. Anti-VEGF tedavisi RAP için umut verici terapötik etkinlik göstermektedir, ancak bugüne kadar çalışmalar sadece kısa süreli takip verileri içermektedir. 2013 yılında bildirilen prospektif, çok merkezli, randomize bir çalışmada 12 aylık takip boyunca RAP tedavisinde ranibizumab ve bevacizumabın etkileri karşılaştırılmıştır. Bevacizumab grubunda gözlerin %77 sinde bir sıra %30 unda üç sıra artış saptanmıştır. Ranibizumab grubunda ise gözlerin %71 inde bir sıra ve %29 unda üç sıra artış belirlenmiştir. Yine birer ay arayla uygulanan 3 doz ranibizumaba ek olarak ilk enjeksiyondan 1-3 gün sonra uygulanan yarı doz fotodinamik tedavi kombinasyonu ile gözlerin % 80 inde görme keskinliğinde stabilizasyon ve iyileşme elde edilirken gözlerin %90 ında merkezi maküla kalınlığında azalma bildirilmiştir. Ayrıca olguların %50 sinde başka bir tedaviye ihtiyaç duyulmadığı ortaya konarken enjeksiyon ve fotodinamik tedaviyle ilişkili komplikasyon bildirilmemiştir. RAP olgularında aflibercept enjeksiyonu sonrası gözlerin %83,3 ünde görme artışı ve retinal kalınlıkta incelme saptanmıştır. Gelecekteki çalışmaların RAP tedavisinde daha uygun pratik tedavi stratejisini belirlemeye yoğunlaşacağı düşünülmektedir.

 

[Kaynaklar: 1- Karaçorlu M, Arf S, Özdemir H. Neovasküler Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasansının Anjiografik Özellikleri. Koroid neovaskülarizasyonları & fotodinamik tedavi kitabı. 2006; Bölüm 2: s 5-13

2- Sawa M, Ueno C, Gomi F, Nishida K. Incidence and characteristics of neovascularization in fellow eyes of Japanese patients with unilateral retinal angiomatous proliferation. Retina. 2014 Apr; 34 (4): 761-7.

3- García-Layana A, Figueroa MS, Araiz J, Ruiz-Moreno JM, Gómez-Ulla F, Arias-Barquet L, Reiter N. Treatment of Exudative Age-related Macular Degeneration: Focus on Aflibercept. Drugs Aging. 2015 Oct; 32 (10): 797-807.

4- Chiba A, Yokouchi H, Kitahashi M, Kubota M, Baba T, Yamamoto S. Two-year Outcome of Half-time Reduced Fluence Photodynamic Therapy Combined with Intravitreal Ranibizumab for Retinal Angiomatous Proliferation. Meeting Abstract, April 2014, Volume 55, Issue 13.]

 

Not: Web sitemizdeki bu bilgiyi, sunu ve yayınlarınızda aşağıdaki şekilde kaynak göstererek kullanabilirsiniz.

(Çıtırık M, Teke MY. Retinal Anjiyomatöz Proliferasyon. http://www.retinaclub.com/ Son Güncellenme Tarihi 01/12/2015).