Retina Club

Retinal Vaskülitler ve Ayırıcı Tanı


Okuma:299

Retinal vaskülitler primer göz patolojileri veya vücudun diğer bölgelerinin inflamatuar veya infeksiyöz hastalıkları ile ilişkili olabilen retina damarlarının inflamatuar hastalıklarıdır. Aktif vasküler hastalık, etkilenen damarlar çevresinde eksudaların sebep olduğu devamlı veya segmenter tarzda beyaz kılıflanma ile karakterizedir. Retinal vaskülit tanısı klinik bulguların fundus flöresein anjiyografi ile doğrulanması sonucu konulur. Retinal vaskülitler, sebep oldukları sızıntı nedeniyle eksudasyon ve maküla ödemine neden olabilmektedir. Kistoid maküla ödemi, retinal vaskülitlerde görme azlığına sebep olan önemli bir faktördür.

 

Etiyoloji

1- Sistemik hastalıklar: Sarkoidoz, Behçet hastalığı, Multiple skleroz, Sistemik lupus erimatosus, Wegener granülomatosis, Poliarteritis nodosa, Tekrarlayan polikondritler, Seronegatif artropatiler, Polimiyozit, Dermatomiyozit, Antifosfolipid antikor sendromu, Takayasu arteriti, Crohn hastalığı.

2- İnfeksiyöz hastalıklar: Tüberküloz, Toksoplazma, Sifilis, Herpes, Sitomegalovirüs, Leptospirozis, Kedi tırmığı hastalığı, Kandidiyazis, Riketsiya, Amobiyazis, Brusella.

3- Oküler hastalıklar: İdiyopatik, intermediate üveitler, Eales hastalığı, Birdshot retinokoriopati, Donmuş dal anjitisi, Serpenjinöz koroidit, İdiyopatik retinal vaskülit, anevrizma ve nöroretinit (IRVAN)

4- Malignansi: Lösemi, lenfoma, retinoblastom

5- İlaç ile ilişkili: İmmunglobülinler, ritabutin, metamfetaminler

 

Semptomlar: Zamanla artan ağrısız görme kaybı, maküla tutulumlarında ani ağrısız görme kaybı, vitreustaki inflamatuar reaksiyon nedeniyle uçuşmalar, skotom, fotopsi, metamorfopsi

 

Bulgular: Keratik presipitat, posterior sineşi, ön kamara reaksiyonu/flare, arka subkapsüler katarakt, vitrit, retinal damarlar çevresinde devamlı veya segmenter tarzda beyaz eksudalar, damar çevresinde kılıflanma, retinal kanamalar, retinal ödem, atılmış pamuk manzarası, intraretinal infiltratlar, kistoid maküla ödemi, kartopu eksudalar, vasküler oklüzyon, neovaskülarizasyon, vitre içi hemoraji, retinal ven dal oklüzyonu ve optik atrofi belirlenebilir.

 

Otoimmün nedenli sistemik olgular; çoğunlukla bilateral tutulum gösterirken koroidit, vaskülit, vitrit ve anterior üveite neden olurlar. Küçük keratik presipitatlar, venöz retinal vaskülit, oral veya genital ülser bulguları gözlenebilir.

İnfeksiyöz nedenli olgular, çoğunlukla tek taraflı tutulum ve retinite sebep olurlar. Büyük keratik presipitatlar, arteriolar/venöz vaskülit ve ciddi görme kaybı gözlenebilir. 

 

Akut olgularda, hızlı progresyon, hipopiyon ve fokal koryoretinal lezyonlar; kronik vakalarda ise, yavaş progresyon, hipopiyon, fokal koryoretinal lezyonlar ve kortikosteroidlere yetersiz yanıt/yanıtsızlık mevcuttur

 

Retinal vaskülitlerde; arter (arterit), arteriol (arteriolit), ven (flebit), venül (venülit) ve kapiller (kapillerit) tutulumu tek başına veya birlikte ortaya çıkabilmektedir.

Retinal arterioller veya retinal arter dalları primer sistemik vaskülitlerde tutulabileceği gibi sistemik vaskülitlere ikincil olarak da tutulabilir ancak bu durumlarda çoğunlukla mikrotromboza bağlı olarak oklüzyona sebep olurlar, mikroinfarktlar nedeniyle atılmış pamuk manzarası görünümü verirler ve intraoküler inflamasyon genellikle görülmez. Bu nedenle, bu tip bir oklüzif vaskülopati dikkatlice incelenmeli ve damar etrafındaki inflamatuar infiltratların eşlik ettiği aktif vasküler kılıflanma ile ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Santral retinal arter ve retinal arter dal oklüzyonları da retinal vaskülitli olgularda bildirilmiştir. Oklüzif periflebit; retinal ödem, intraretinal kanamalar ve retinanın hemorajik infarktına sebep olabilir. Retinal vasküliti olan bazı hastalarda yeterli tedaviye rağmen elde edilen kötü görsel sonuçlar maküler iskeminin varlığı ile açıklanabilir.

 

Ayırıcı Tanı

 

Oftalmoskopik Bulgulara Göre Ayırıcı Tanı

Flebit

Behçet hastalığı, tüberküloz, sarkoidoz, multiple skleroz, pars planitler, Eales hastalığı, HIV enfeksiyonu

Arterit

ARN, IRVAN, SLE, PAN, Wegener granülomatozu,  kriyoglobulinemi

Atılmış Pamuk Manzarası

SLE, PAN, Wegener granülomatozu, kriyoglobulinemi

İntraretinal İnfiltrat

Behçet hastalığı, riketsiyal enfeksiyonlar, kedi tırmığı hastalığı

Nekrotizan Retinit

Oküler toksoplazmozis, ARN, CMV retiniti

Optik Sinir Başı Ve Retinal Arteriyollerde Anevrizmal Genişlemeler

IRVAN, sarkoidoz

Donmuş Dal Anjitisi

İdiyopatik, lenfoma, lösemi, SLE, Crohn hastalığı, toksoplazmik retinokoroidit, HTLV-1, HIV, HSV, EBV

Retinal İskemi

Tübeküloz, Eales hastalığı, Behçet hastalığı, multiple skleroz, sarkoidoz

İnflamatuar Retinal Ven Dal Oklüzyonu

SLE, PAN, Wegener granülomatozu, Churg-Strauss sendromu, Crohn hastalığı, Susac sendromu, kedi tırmığı hastalığı, oküler toksoplazmozis, akdeniz benekli ateşi

 

FFA Bulgularına Göre Ayırıcı Tanı

Belirgin vitrit ile olan arteriolar sızıntı

Viral/protozoal enfeksiyon

Minimal vitrit ile olan arteriolar oklüzyon

Sistemik vaskülit

İntraretinal kanama/eksudalar ile kapiller sızıntı

Whipple hastalığı, sifilis

Periferal kapilller kapanma

Tüberküloz, sarkoidoz, Eales hastalığı

Fokal venüler sızıntı

Sarkoidoz, multiple skleroz

Difüz venüler sızıntı

Primer retinal vaskülit, HLA B27 ilişkili üveit

 

Tutulan Damar Çapına Göre Sistemik Hastalıklarda Ayırıcı Tanı

Orta çapta, musküler arterler

PAN

Orta-küçük çaplı arterler

Wegener granülomatozu

Küçük çaplı arterler

SLE

Kapillerler

Whipple hastalığı

Venler

Behçet, Sarkoidoz, MS

Arter ve venler

Crohn hastalığı, Tekrarlayan polikondrit

 

Tanısal Yaklaşımlar

Retinal vasküliti olan hastalarda etiyolojiye yönelik araştırma laboratuvar testleri ile multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Tedavi modalitelerinin farklı olması nedeniyle infeksiyöz ve noninfeksiyöz etiyolojiler ayırt edilmelidir. Hastadan alınan anamnez ve muayene bulguları değerlendirilerek uygun laboratuvar ve görüntüleme testleri istenmelidir.

 

Sistemik Hastalıktan Şüphelenildiğinde Yaptırılacak Olan Laboratuvar Testleri

Tanı

Klinik Özellikler

Laboratuvar testi

Ankilozan Spondilit

Genç hasta, bel ağrısı, göğüs ağrısı

HLA-B27, sakroiliak grafi

Reiter Sendromu

Genç hasta, artrit, üretrit, konjonktivit

HLA-B27, ESR, CRP

Juvenil idiopatik artrit

Erkek hasta, sakroileit

ANA, RF, diz grafisi

İnflamatuar barsak hastalığı

Ülseratif kolit, diyare abdominal ağrı

HLA-B27, Gastrointestinal endoskopi

Sarkoidoz

Bayan, vitrit, vaskulit ile birlikte olan arka segment inflamasyonu

ACE, göğüs grafisi veya tomografisi

Tüberküloz

Uzamış öksürük, ateş, titreme, gece terlemeleri, kilo kaybı

PPD, göğüs grafisi

Sifilis

Enfekte kişi ile cinsel temas öyküsü, döküntü, ateş, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı

FTA-ABS, VDRL, RPR

Toksoplazma

Immün sistemin baskılanma durumu, kedilere maruz kalma, çiğ et yeme öyküsü, tipik retina lezyonları, vitreusun puslu görünümünden dolayı siste far görünümü

Toksoplazma IgG veya IgM

Kuş saçması (Birdshot) retinokoroidit

Diffüz atrofik koroid granülomu, optik atrofi, makülopati

HLA-A29

Lyme Hastalığı

Son zamanlarda kene ısırması

Lyme Western Blot

Wegener Granülomatözü

Sinüs, akciğer, böbrek hastalığı, sklerit

ANCA, sinüs filmi, göğüs grafisi, serum kreatinin

 

 

 

[Kaynaklar: 1- Abu El-Asrar AM, Herbort CP, Tabbara KF. Differential diagnosis of retinal vasculitis. Middle East Afr J Ophthalmol. 2009 Oct;16(4):202-18. 2- Durrani K. Retinal Vasculitis. Available on www.uveitis.org/docs/dm/retinal_vasculitis.pdf. 3- Whitley W, Sheppard J. The Basics of Uveitis. Review of Optometry. 2011. Available on http://www.reviewofoptometry.com/ce/the-basics-of-uveitis.]

 

Not: Dr. Merve İnanç ve Dr. Mehmet Çıtırık’a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

 

Web sitemizdeki bu bilgiyi, sunu ve yayınlarınızda aşağıdaki şekilde kaynak göstererek kullanabilirsiniz.

(İnanç M, Çıtırık M, Teke MY. Retinal Vaskülitler ve Ayırıcı Tanı. http://www.retinaclub.com/ Son Güncellenme Tarihi 01/05/2016).