Retina Club

Yaş Tip YBMD için Anti-VEGF Tedavisinin Bir Komplikasyonu Olarak Maküla Atrofisi ve Kanıtlar-1


Okuma:353

Tarihsel olarak, yaşa bağlı makula dejenerasyonundan (AMD-YBMD) kaynaklanan tüm yasal körlüklerin %90'ı, kuru formun aksine neovasküler (Yaş tip) formun etkilerine bağlanmıştır. Ancak Yaş tip YBMD'de 2 form sıklıkla bir arada bulunur. Kuru, atrofik bileşik, özellikle fovea içinde veya yakınında meydana gelirse, kontrast duyarlılığında ve görme alanında ortaya çıkan azalma nedeniyle yaşam kalitesini ve günlük yaşam aktivitelerini olumsuz etkileyebilir.

 

Yaş AMD'ye yaygın bir terapötik yaklaşım, bir yükleme dozunun ardından intravitreal anti-vasküler endotelyal büyüme faktörü (anti-VEGF) ajanları aflibercept (Eylea; Regeneron), bevacizumab (Avastin; Genentech), ranibizumab (Lucentis) ile uzun süreli idame tedavisidir. Son zamanlarda, cerrahi olarak uygulanan bir port-teslimat rezervuar sistemi (Susvimo; Genentech) FDA tarafından onaylanmıştır. Bu cihaz, anti-VEGF ilacını sürekli bir şekilde (seri anti-VEGF enjeksiyonları tarafından karakteristik olarak iletilen "atımlı" kinetik yerine) ve her 6 ayda bir tipik bir yeniden doldurma ile sağlar. Gelecekte intravitreal gen tedavisi, intraoküler anti-VEGF proteininin konstitütif ekspresyonuna yol açabilir.

 

Uzun süreli intravitreal anti-VEGF uygulamasının potansiyel yan etkileri hakkında bir tartışmadan önce, anti-VEGF ajanlarının etkililiğini kabul etmeliyiz. YBMD ile ilişkili maküler neovaskülarizasyon anti-VEGF ajanlarla tedavi edilerek görme kaybı önlenebilir. Aylık intravitreal anti-VEGF tedavisi alan hastaların, daha seyrek tedavi gören hastalara göre 2 yıl içinde görme keskinliğinde daha fazla iyileşme sağladığı gösterilmiştir. Kanama, retinal pigment epitelinin (RPE) yırtıkları veya sekonder fotoreseptör kaybıyla birlikte fibrozis ile ilişkili aktif Yaş tip YBMD genellikle anti-VEGF yetersiz tedavisinden kaynaklanır. Gerçekten de, "gerçek dünya" kanıtları, Yaş tip YBMD'li hastalarda anti-VEGF yetersiz tedavisinin görme kaybına yol açtığını göstermektedir. Bununla birlikte, sekonder maküler atrofinin (MA), anti-VEGF'nin intraoküler maruziyeti ile istenmeyen bir kollateral etki olabileceğine dair sinyaller vardır.

 

Yaş tip AMD Tedavisinde Kollateral Damar Hasarı

Anti-VEGF ajanlarla uzun süreli yoğun tedavi, Sekonder MA veya fotoreseptör kaybıyla ilişkiliyse (genellikle progresif atrofi ve RPE ve koriokapillarisin incelmesinin ardından), Yaş tip YBMD'li hastalarda geri dönüşümsüz görme kaybına neden olabilir. Birincil MA'da, atrofi alanı eş merkezli olarak genişler ve bu, nihayetinde atrofik ve atrofik olmayan retina arasında "coğrafi" görünen bir sınır olarak kendini gösterir. Daha eski bir terim olan "coğrafi atrofi" (GA), bazıları tarafından birincil MA'yı belirtmek için kullanılmaya devam etmektedir. Tersine, Yaş tip AMD ortamında ikincil MA genellikle keskin bir sınırdan yoksundur.

 

Yaş tip AMD'de GA ile anti-VEGF ajanlarının kullanımı arasında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi henüz kanıtlanmamıştır. Bir ilişki olabileceğini gösteren 2 kanıt kategorisi şunlardır: (1) deneme çalışması sonuçlarının analizine dayalı ve (2) klinik özelliklere dayalı.

 

 

[Kaynaklar: 1. Colucciello M. Retinal Physicia,2022; Volume: 19, Issue: November/December 2022, page(s): 42-44. 2. Gale RP, Mahmood S, Devonport H, et al. Action on neovascular age-related macular degeneration (nAMD): recommendations for management and service provision in the UK hospital eye service. Eye (Lond). 2019;33(Suppl 1):1-21. 3. Hsu J, Regillo CD. Poorer outcomes in real-world studies of anti-vascular endothelial growth factor therapy for neovascular age-related macular degeneration. Ophthalmology. 2020;127(9):1189-1190. 4. Holz FG, Tadayoni R, Beatty S, et al. Determinants of visual acuity outcomes in eyes with neovascular AMD treated with anti-VEGF agents: an instrumental variable analysis of the AURA study [published correction appears in Eye (Lond). 2017 Jan;31(1):166]. Eye (Lond). 2016;30(8):1063-1071.]

 

Not: Katkılarından dolayı Dr. Mehmet ÇITIRIK’a teşekkür ederiz.

Web sitesindeki bu bilgiyi, sunu ve yayınlarınızda aşağıdaki şekilde kaynak göstererek kullanabilirsiniz.

 

(Çıtırık M, Teke MY. Yaş Tip YBMD için Anti-VEGF Tedavisinin Bir Komplikasyonu Olarak Maküla Atrofisi ve Kanıtlar-1. http://www.retinaclub.com/ Son Güncellenme Tarihi 01/02/2023).