Retina Club

Optik Koherens Tomografi Anjiyografi

Optik Koherens Tomografi Anjiyografi

 Optik koherens tomografi anjiyografi (OKTA) belli bir retina alanının ardışık optik koherens tomografi (OKT) taramaları ile damar içindeki eritrositlerin hareket kontrastını elde ederek ve bunları işleyerek retinal damar ağının detaylı görüntülenmesini sağlayan yeni bir görüntüleme yöntemidir. Bu anjiyografi yönteminde fundus floresan anjiyografi (FFA)’dan farklı olarak herhangi bir intravenöz kontrast madde kullanılmamaktadır ve bu nedenle işlem invaziv değildir.

OKTA merkezi makulayı etkileyen yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YMBD), polipoidal koroidal vaskülopati (PKV), diyabetik makulopati, retinal damar tıkanıklıkları, makular telenjiyektazi gibi hastalıklar dışında optik siniri etkileyen glokom ve iskemik optik nöropati gibi hastalıklarda retinal ve koroidal damarlarını görüntülemede ümit vadeden bir anjiyografi tipidir. Ayrıca parasantral akut orta makulopati (PAOM), santral seröz koryoretinopati (SSKR) ve orak hücre retinopatisi (OHR)’nde de OKTA bulgularına ait bildirimler mevcuttur.

OKTA retinanın çeşitli tabakalarında kan akımını yüksek çözünürlükte ve hızlı olarak görüntüleyebilmekte ve bu vasküler tabakalara ait üç boyutlu görüntü sağlayabilmektedir. Bu özellik neovasküler oluşumların alanlarının ve bu damarlardaki kan akımının kantitatif ölçümünü de mümkün kılmaktadır. OKTA’da herhangi bir intravenöz kontrast madde uygulanmadığından maddeye ait advers reaksiyonlar izlenmemektedir. OKTA’nın bir diğer avantajı gün içinde defalarca tekrarlanabilmesidir. Görüntü alınması veya çekim için FFA’da olduğu gibi kontrast uygulamasından sonraki ilk 5-10 dk gibi bir zaman kısıtlaması yoktur. FFA ile görüntüleme sadece retinanın yüzeyel kapiller pleksusu (YKP) ile sınırlı olduğu için OKTA’nın FFA’ya bir diğer üstünlüğü derin kapiller pleksusu (DKP) etkileyebilecek hastalıkların tanısında kullanılabilmesidir. Geçmiş çalışmalar retinal hastalıklarda en önemli vasküler değişikliklerin DKPde olduğunu ve DKP’deki azalmış perfüzyonun, iskeminin ve neovaskülarizasyon(NV)ların görsel prognozda önemli rol oynadığını gösterdiğinden bu son derece önemli bir avantajdır.

Ancak OKTA kan-retina bariyerindeki kırılmayı, damar geçirgenliğindeki artışı ve tüm mikroanevrizmaları gösterememe gibi eksikliklere sahiptir. Ayrıca her ne kadar cihazda bulunan yazılım sayesinde azaltılsa da göz kırpma ve göz hareketine bağlı ve de damar gölgelenmesi sonucu ortaya çıkan artefaktlar ve yoğun optik materyal veya kalınlaşmış retina pigment epiteli (RPE) ve sert eksudalar nedeniyle sinyal azalması sonucu damarsal kan akımının yanlış değerlendirilme dezavantajlarına sahiptir…

Devamı için tıklayınız

[Kaynak: Turgut B. Retinal Hastalıklarda Optik Koherens Tomografi Anjiyografi. Güncel Retina 2017;1(1):69-74.]